INVITASJON til

TRONDHJEMSRIDTET 1919

”Fjell og fjord” 8.-11. juni 2024

Oppdatert 7. januar 2024


Organisasjonen «Trondhjemsridtet 1919» har gleden av å invitere til det internasjonale veteran MC-løpet Trondhjemsridtet 1919. Løpet gikk i årene 1919-1924 fra Oslo til Trondheim og tilbake til Oslo. I likhet med tidligere Trondhjemsridt følger vi deler av løypa til de originale løpene 1919-24, men som alltid varierer vi løypa slik at deltakerne får nye opplevelser hver gang. I 2024-utgaven kjører vi mange helt nye veier og setter kursen vestover etter å ha satt hjul i Oppdal i Trøndelag. Denne gangen skal fjordene på nordvestlandet oppleves, vendepunktet er Molde i Møre og Romsdal. Derfra tar vi hjemveien over ”Norges tak” og ned gjennom Valdres. Løpet er åpent for deltakere med veteranmotorsykler produsert tom. 31.12.1945 *) - FIVA klasse D - "Post Vintage" – og følger FIVAs regelverk for ”National Event”. Løpet er et enkelt turløp der deltakerne bruker ”roadbook” og kart for å kjøre riktig rute og det er intet konkurranseelement i løpet. Utfordringen er å klare å følge løypa og komme i mål hver ettermiddag.


*) Pr. 7. jan. 24  er 2024 løpet åpnet opp for motorsykler produsert tom. 1954, senere motorsykler som er teknisk identiske med modeller som var i produksjon i 1954 kan også delta. (Eks. BMW R67 som var i produksjon 1951-1956).


GENERELL INFORMASJON 

Gjeldende dokumenter:

Det henvises til ”Reglement for Trondhjemsridtet 1919” for detaljerte bestemmelser mht. gjennomføring og ansvarsforhold etc. Dette kan lastes ned sammen med påmeldingsskjema og annen informasjon fra våre hjemmesider www.trondhjemsridtet.com

 

Løypa og veiene for 2024-løpet:

I 2024 vil løpet være på ca. 1.260 km og går på varierende og spektakulære veier. Årets løype er den lengste hittil, men dette oppveies av lange lettkjørte strekninger på gode veier. Veiene har i hovedsak asfaltdekke, men det er også strekninger som går på god grusvei som vi regner med frister til ekte gammeldags motorsykkelkjøring. Deltakerne navigerer etter kart og en detaljert ”roadbook” som vil bli å finne på våre hjemmesider i god tid før løpet.


Serviceteam og bagasjetransport:

Et serviceteam vil følge løpet for å kunne gi bistand i begrenset omfang til deltakere som har tekniske problemer. Det vil også bli tilbudt transport av personlig bagasje. Nærmere om dette i Løpsreglementet.

 

KRAV TIL MOTORSYKKEL

Løypa er lang og krevende og betinger at sykkelen må være i teknisk god stand.

 

Syklene skal være i original stand eller være restaurert til original utførelse. Ved påmelding vil sykkelen bli vurdert mht. dette. Før start vil det være en enkel kontroll der løpets tekniske komité kan avvise kjøretøy fra deltakelse i løpet ved manglende sikkerhet eller antatt gjennomføringsevne. Deltakere som ønsker å stille til start med en annen motorsykkel enn den de er påmeldt med må på forhånd ha fått godkjenning for bytte til en annen sykkel, jfr. Løpsreglementet.

 

KRAV TIL FØRER/RYTTER OG PASSASJERER:

Løypa går til dels på krevende veier, og i dårlig vær kan det bli en fysisk krevende utfordring å gjennomføre en lang dagsetappe. Lengste dagsetappe er ca. 370 km. Vi forutsetter at man er fysisk skikket for gjennomføring - også ved dårlig og kaldt vær. Adekvat kjøreutstyr må derfor medbringes på sykkelen.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:


ROADBOOK, KART m/ INNTEGNET LØYPE, STARTPROGRAM etc. BLIR TILGJENGELIG PÅ VÅRE HJEMMESIDER FOR NEDLASTING MEDIO MAI 2024.

 

Start og Mål blir som i 2022 på Gardermoen nord for Oslo. Parkering av følgebiler og tilhengere vil bli tilrettelagt ved start/målområdet og er kostnadsfritt.

 

For de som trenger overnatting i forbindelse med deltakelse i løpet anbefaler vi Park Inn by Radisson, Oslo Airport Hotel West i Museumsvegen 26 på Gardermoen vest rett over veien for Start/Mål-området ved Forsvarets Flysamling. Lenker til online-bestilling med priser blir lagt ut på løpets hjemmesider.

Vi anbefaler at du bestiller rom på dette hotellet så snart du har fått bekreftelse på deltakelse da Trondhjemsridtet kun har forhandlet priser og reservering - men ikke garanterer for noen rom. Det finnes for øvrig 3 andre hoteller (Scandic, Clarion og Comfort) innom en avstand på 800m eller kortere.


PROGRAM DAG 1: GARDERMOEN – DOMBÅS, ca. 350 km

Start lørdag 8. juni 2024 utenfor Flysamlingen på Gardermoen. Frammøte senest kl. 08:00 for enkel teknisk godkjenning samt innsjekking til løpet. Start fra kl. 09:00. Løypa første dag går nordover via Hurdal og langs Mjøsa forbi Gjøvik og Lillehammer til lunsj på Hunderfossen. Videre opp Gudbrandsdalen til Ringebu der vi tar Fv 27 over Venabygdsfjellet og følger Atnavassdraget forbi Rondane Nasjonalpark. Deretter kjører vi gjennom Grimsdalen til Bergsgrendi på Dovre og avslutter dagen på Dombås Hotel hvor det er middag og overnatting.

 

PROGRAM DAG 2: DOMBÅS – MOLDE, ca. 320 km.

Start fra Dombås søndag 9. juni fra kl. 08:00. Løypa går over Dovre og ned Drivdalen til Oppdal der vi tar vestover ned Sunndalen forbi Trollheimen til lunsj på Sunndalsøra. Etter lunsj kjører vi langs Tingvollfjorden og ut på Atlanterhavsveien over den spektakulære Storseisundbrua (”The Road to Nowhere”) før dagens løype ender på Scandic Seilet hotell i Molde for middag og overnatting.

 

PROGRAM DAG 3: MOLDE – BEITOSTØLEN, ca. 370 km.

Start fra kl. 8:00 mandag 10. juni fra Seilet, vi kjører langs Fannefjorden til Eidsvåg og inn til Eresfjord før vi via Vistdalen følger Langfjorden over til Romsdalsfjorden. Denne følger vi inn til Isfjorden og ut gjennom Åndalsnes til Trollveggen der vi tar lunsj. Vi fortsetter østover gjennom Raumadalen til Lesja, der vi klatrer opp Slådalsvegen på vei over fjellet til Vågåmo. Så fortsetter vi sørover på Fv 51 gjennom Randsverk og over Valdresflya til Beitostølen der vi spiser avslutningsmiddag og overnatter. Dette er den lengste dagsetappen, men svært mye av den går på lettkjørte asfaltveier av meget god kvalitet og med ingen eller moderat stigning.

 

PROGRAM DAG 4: BEITOSTØLEN – GARDERMOEN (MÅL), ca. 220 km.

Start fra Beitostølen kl. 09:00 tirsdag 11. juni.  Vi kjører ned i gjennom Øystre Slidre i Valdres, sørover gjennom Aurdal og over Tonsåsen ned til Bruflat. Deretter videre gjennom Etnedalen til Randsfjorden. Vi fortsetter via Brandbu til Søsterkirkene på Hadeland der vi spiser lunsj på Granavollen vertshus. Siste etappe går via Roa og Gamle Hadelandsveg gjennom Maura til Nordmokorset før vi kjører til mål ved Flysamlingen på Gardermoen. Ankomst fra rundt kl. 16:00.


PRIS 

I prisen for deltakelse inngår alle kaffepauser (7x), frokoster (3x), lunsjer (4x) og middager (3x), mens drikke (bortsett fra vann/kaffe/te) vil den enkelte selv måtte betale. Hver kveld er det felles middag og sosialt samvær. I tillegg inngår bompenger og andre veiavgifter. Det blir overnatting på gode hoteller og det er lagt vekt på servering av mat med norsk preg så langt som mulig. Alle deltakere får et emaljert løpsmerke og en T-skjorte.

 

Prisen for deltakelse og overnatting i dobbeltrom er NOK 8.400,- per person, eller NOK 9.500,- for deltakelse og overnatting i enkeltrom.


PÅMELDING 

Meld deg på innen 15. februar 2024 på www.trondhjemsridtet.com. Gå inn på «Påmelding/Entry 2024», der detaljert Løpsreglement og Påmeldingsskjema finnes.

Meld deg på Online, eller send Påmeldingsskjemaet på e-post til be-granb@online.no. Du vil få en bekreftelse pr. e-post at din påmelding er mottatt. Du vil innen 20. februar 2024 få bekreftelse på om du har fått plass i løpet.

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen for «Trondhjemsridtet 1919» hvis du har spørsmål. Innbetaling for deltakelse må være betalt innen 1. mars 2024.

NB: Ved å innbetale startavgiften har du godtatt betingelsene for deltakelse i arrangementet ihht. Erklæringen som er trykket som en del av Løpsreglementet.

Arrangementskomiteen ønsker deg hjertelig velkommen til «Trondhjemsridtet 1919» i tiden 8. - 11. juni 2024.


Styreleder/Clark of the course     Økonomi                               Mediakontakt                 Løypesjef                        Serviceteam              Påmelding

Kjell Bjarne Orset                            Bjørn A. Hvaleby                    Kim Jarre                        Dag Øby                           Olav Dalåsen              Bent Granberg

kborset@gmail.com                        bjorn.hvaleby@gmail.com      kim.jarre@gmail.com     dagoby53@online.no       olav@dalaasen.no      be-granb@online.no

(+47) 970 65 169                            (+47) 969 02 361                    (+47) 930 71 450            (+47) 452 92300              (+47) 481 85 918        (+47) 913 75870

 

INVITATION to

TRONDHJEMSRIDTET 1919

“Mountains and fjords” - 11. June 2024

Updated 7. januar 2024

 

The organization "Trondhjemsridtet 1919" has the pleasure of inviting to the international vintage motorcycle rally Trondhjemsridtet 1919. The historic rallies in the years 1919-1924 went from Oslo to Trondheim and back to Oslo. As with previous Trondhjemsridt, we follow parts of the route of the original 1919-24 rallies, but as always, we vary the route so that participants get new experiences each time. In the 2024 edition we'll be travelling many completely new roads, after setting wheel in Oppdal in Trøndelag we go westwards. This time the fjords in north-west Norway will be experienced, with the turning point being Molde in Møre og Romsdal. From there we take the road home over "Norway's roof" and down through the Valdres valley. The rally is open to participants with motorcycles manufactured until 31.12.1945 *) - FIVA class D and Post Vintage - and follows FIVA's regulations for a "National Event". The rally is a touring run where the participants use a "roadbook" and maps to ride the correct route and there is no element of competition in the event. The challenge is to follow the route and reach the finish line every afternoon.


*) As of 7. jan. 24 the 2024 rally is opened up for for motorcycles manufactured in 1954, later motorcycles which are technical identical to models in production in 1954 are also admitted. (Example: BMW R67 that was in production 1951-1956).

 

GENERAL INFORMATION
Current documents:
Reference is made to the "Regulations of the Event" for detailed provisions regarding implementation and responsibilities etc. This can be downloaded together with the registration form and other information from our website www.trondhjemsridtet.com


The route and roads for the 2024 rally:
The route in 2024 will be approx. 1260 km long and runs on varying and spectacular roads. This year's route is the longest so far, but this is offset by long, easy-to-ride stretches on good roads. The roads are mainly tarmac, but there are also stretches on good gravel roads that will invite to some good old-fashioned motorcycle riding. Participants will navigate using maps and a detailed road book, both which will be available on our website well in advance of the rally.


Service team and luggage transport:
A service team will follow the race in order to provide limited assistance to participants who have technical problems. Transport of personal luggage will also be offered. More about this in the “Regulations of the Event”.

 

REQUIREMENTS FOR MOTORCYCLE
The rally is long and demanding and requires that your mount must be in technically good condition.

The bikes must be in original condition or restored to their original design. When registering, the machine will be assessed with regard to this. Before the start there will be a simple check where the race's technical committee can reject vehicles from participating in the rally due to lack of safety or assumed ability to complete. Participants who wish to start with a motorcycle other than the one they have registered with must have received prior approval for switching to another bike, cf. Regulations of the Event.

 

REQUIREMENTS FOR DRIVERS / RIDERS AND PASSENGERS:
The course runs partly on demanding roads, and in bad weather it can be a physically demanding challenge to complete a long day’s distance. The longest daily distance is approx. 370 km. We assume that riders are physically fit for completion - even in bad and cold weather. Adequate riding equipment must therefore be carried on your bike.

 

PRACTICAL INFORMATION:


ROADBOOK, MAP w / MARKED ROUTE, STARTING SEQUENCE etc. WILL BE AVAILABLE ON THIS WEBSITE FOR DOWNLOAD IN MID-MAY 2024.

Start and finish will as in 2022 be at Gardermoen north of Oslo. Parking for support vehicles and trailers will be organised in the start/finish area and is free of charge.

For those who need accommodation in connection with participation in the rally we recommend “Park Inn by Radisson, Oslo Airport Hotel West” in Museumsveien 26 at Gardermoen west immediately near the Start / Finish area. (The Armed Forces Aircraft Collection is just across the road). Links to online ordering w/ prices will be posted on this website.

 

We recommend that you book a room at this hotel as soon as possible after you have received confirmation of participance as Trondhjemsridtet has only negotiated prices and reservations - but we don’t guarantee for any rooms. There are also 3 other hotels (Scandic, Clarion and Comfort) within a distance of 800m or shorter.


PROGRAM DAY 1: GARDERMOEN – DOMBÅS, approx. 350 km

Start at Saturday 8. June 2024 outside the Aircraft Collection at Gardermoen. Show-up no later than 08:00 for simple technical approval and check-in to the rally. Start from 09:00.


The route on the first day goes north via Hurdal and along Lake Mjøsa past Gjøvik and Lillehammer to lunch at Hunderfossen. We continue up Gudbrandsdalen to Ringebu where we take road 27 over the Venabygd mountains and then follow the Atna watercourse past Rondane National Park. Then we ride through Grimsdalen valley to Bergsgrendi in Dovre and end the day at Dombås Hotel for dinner and overnight stay.

PROGRAM DAY 2: DOMBÅS – MOLDE, approx. 320 km.
Start from Dombås on Sunday 9. June from 08:00. The route goes over Dovre and down Drivdalen valley to Oppdal where we head west down Sunndalen past Trollheimen mountain range to lunch at Sunndalsøra. After lunch we ride along the Tingvollfjord and out on the Atlantic Road over the spectacular Storseisund Bridge ("The Road to Nowhere") before the day's trail ends at Scandic Seilet (the Sail”) hotel in Molde for dinner and overnight stay.

 

PROGRAM DAY 3: MOLDE - BETOSTØLEN, approx. 370 km.
Starting at 8:00 on Monday 10. June from Seilet, we drive along the Fannefjord to Eidsvåg and into Eresfjord before following the Langfjord via Vistdalen valley to Romsdalsfjord. We follow this fjord through Isfjorden village and out through Åndalsnes to Trollveggen where we have lunch. We than continue eastwards through Rauma valley to Lesja, where we climb Slådalsvegen on our way over the mountain to Vågåmo. Then we continue southwards on road 51 through Randsverk and across Valdresflya mountain plain to Beitostølen, where we have our final dinner and spend the night.

This is the longest stage of the day, but much of it is on easy-to-ride tarmac roads of very good quality and with no or moderate gradients.

PROGRAM DAY 4: BEITOSTØLEN – GARDERMOEN (FINISH), approx. 220 km.
Start from Beitostølen at 09:00 on Tuesday 11. June. We drive down through eastern Valdres valley, southwards through Aurdal and over Tonsåsen down to Bruflat. Then through Etnedal valley to Randsfjord. We continue through Brandbu to the Sister Churches at Hadeland where we enjoy our lunch in the old inn  Granavollen. The last leg goes via Roa on the old Hadeland road through Maura to Nordmokorset before we finish at the Aircraft Collection at Gardermoen. Arrival from around 16:00.


PARTICIPANT FEE
The participant fee includes all coffee breaks (7x), breakfasts (3x), lunches (4x) and dinners (3x), while drinks (except water / coffee / tea) will be paid for by the individual. Every night there is a joint dinner and social gathering. In addition, road tolls and other road-fees are included. Accommodation will be in good hotels and the emphasis is on serving food with a Norwegian flavour as far as possible. Everyone who has completed the rally will receive an enamelled badge and a commemorative T-shirt.

The price for participation and accommodation in a double room is NOK 8.400,- per person, or NOK 9.500,- for participation and accommodation in a single room.

REGISTRATION
Sign up within 15. February 2024 at www.trondhjemsridtet.com. Go to "Registration / Entry 2024", where detailed Regulations of the Event and the Entry form can be found. Register Online, or e-mail the Entry form to be-granb@online.no. You will receive confirmation per e-mail that your registration has been well received. Within 20. February 2024 you will receive confirmation whether your entry is accepted or not, and receive information about payment.


Feel free to contact any one of us in the committee for "Trondhjemsridtet 1919" if you have any questions. Payment for participation must be paid by 1. March 2024. NB: By paying the participation fee you have per default accepted The Declaration cited in the Regulations of the Event.The organizing committee warmly welcomes you to "Trondhjemsridtet 1919" from 8.-11. June 2024.

Styreleder/Clark of the course       Economy                             Mediacontakt               Routemaster               Serviceteam             Entry registration

Kjell Bjarne Orset                              Bjørn A. Hvaleby                  Kim Jarre                       Dag Øby                       Olav Dalåsen             Bent Granberg

kborset@gmail.com                          bjorn.hvaleby@gmail.com    kim.jarre@gmail.com    dagoby53@online.no   olav@dalaasen.no     be-granb@online.no

(+47) 970 65 169                              (+47) 969 02 361                   (+47) 930 71 450          (+47) 452 92300           (+47) 481 85 918      (+47) 913 75870