Løpsreglement / Regulations

Løpsreglement (scroll down for English version)

TRONDHJEMSRIDTET 1919

4. – 7. JUNI 2016

 

LØPSREGLEMENT

Trondhjemsridtet 1919 er et FIVA B Turløp, og gjennomføres i samsvar med Standardreglene for Turløp i FIVA’s løpsregelverk (FIVA Events Code).

Løpet er et turløp uten konkurranseelementer.  Hastighet eller tidtaking vil ikke danne grunnlag for eventuell premiering.

Motorsykler bygget til og med 31. desember 1945 kan delta. (FIVA klasse B, C eller D). Det maksimale antallet deltakere er 100 stk. ryttere og passasjerer. Dersom løpet blir overtegnet, vil deltakere med de eldste motorsyklene blir prioritert.

Løpet vil sannsynligvis være uegnet for svært gamle motorsykler uten girkasse og med remdrift.

Syklene skal være i original stand eller være restaurert til original utførelse. Ved påmelding vil sykkelen bli vurdert mht. dette, og før start vil det være en enkel kontroll der løpets tekniske komité kan avvise kjøretøy fra deltakelse i løpet. Deltakere som ønsker å stille til start med en annen motorsykkel enn den de er påmeldt med må på forhånd ha fått godkjenning for bytte til en annen sykkel.

Løpet går over 4 dager, fra Oslo til Trondheim og tilbake, i hovedsak på eldre og maleriske historiske veier, mange av dem med grusdekke. Total distanse er ca. 1200 kilometer.

Starten går kl.12:00 den 4. Juni 2016 på Mortens Kro, Riksvei 22, Gjelleråsen, 1481 Hagan. Deltakerne må møte frem senest kl. 10:00 for kontroll av kjøretøy og dokumenter, samt obligatorisk førermøte. Innkomst vil også være på Mortens Kro, sent på ettermiddagen den 7. juni 2016.

Deltakerne vil hver dag starte inntil tre og tre sammen med ett minutts intervall.

Innkvartering vil finne sted på gode hoteller på/i Rena, Trondheim og Gålå. Startkontingenten inkluderer alle måltider, dvs. frokost, kaffepauser, lunsj og middag.  Drikke, med unntak av te eller kaffe, er ikke inkludert.

Startkontingent pr. person (fører eller passasjer) er kr. 5.250,- ved innkvartering i dobbeltrom og kr. 6.100,- i enkeltrom. 

Påmeldingsskjemaet lastes ned elektronisk fra arrangørens hjemmesider www.trondhjemsridtet.com. Skjemaet må sendes per E-post før 1. desember 2015 til Trondhjemsridtet 1919 (be.granb@online.no).  Arrangøren vil etter 1. januar 2016 sende en bekreftelse pr. E-post når og hvis påmeldingen aksepteres.  Når bekreftelsen er mottatt, må deltaker senest innen 15. februar 2016 betale startkontingenten inn på Trondhjemsridtets konto. (Kontonummeret meddeles i bekreftelsen).

Deltakerne er ikke endelig påmeldt før startkontingenten er betalt.  Den offisielle startlisten vil etter hvert vil bli publisert på www.trondhjemsridtet.com.

Dersom deltakeren av ulike grunner ikke kan delta i løpet vil 50% av startkontingenten bli refundert, dersom skriftlig søknad om dette er mottatt innen 1. mai 2016 pr. E-post. Etter 1. mai vil startkontingent ikke bli refundert.

Man kan ikke delta i løpet med en annen motorsykkel enn den beskrevet i påmeldingsskjemaet, med mindre dette er godkjent av arrangør på forhånd. Deltakere som stiller med annen motorsykkel enn godkjent av arrangør vil bli tildelt svart startnummer og starte etter ordinære deltakere.

I påmeldingsskjemaet må deltakerne krysse av for at de er kjent med og aksepterer innholdet i nedenstående erklæring.

(NB! Deltakerne vil også måtte undertegne samme erklæring i original før løpets start. Hvis deltaker nekter å undertegne vil ekvipasjen - deltaker samt evt. passasjerer - bli nektet deltakelse i løpet. Startkontingenten vil ikke refunderes).

* * * * *

ERKLÆRING:

 • Jeg har lest løpsreglementet for Trondhjemsridtet 1919 og er inneforstått med at jeg er bundet av dette.
 • Jeg erklærer at jeg er fysisk og psykisk i stand til å delta i løpet, og at jeg er kompetent til å delta.
 • Jeg bekrefter at jeg forstår løpets art, type og potensielle risiko, og at jeg aksepterer denne risikoen.
 • Jeg erklærer videre at, så vidt jeg har kjennskap til, innehar føreren den kompetansestandard som trenges for et løp av denne type, at det påmeldte kjøretøyet er i god stand og høvelig for et slikt løp, og at det i samsvar med trafikklovgivning og forskrifter er godkjent for bruk på offentlig vei. 
 • Jeg erklærer at det påmeldte kjøretøyet er dekket av tredjepartforsikring slik det er krevet i norsk lov og forskrifter, og av personforsikring som dekker fører og passasjer.  
 • Jeg er klærer at jeg er i besittelse av et gyldig førerkort for det påmeldte kjøretøyet. (Gjelder ikke passasjerer som ikke skal føre kjøretøyet).
 • Jeg er innforstått med at løpsarrangøren ikke har ansvar for skader på eller tyveri av eller fra deltakernes kjøretøy.

(Dato, sted og underskrift).

Det må også krysses av for om hvilken kategori deltaker faller inn under:

 • Fører
 • Fører/passasjer.
 • Passasjer som ikke skal føre kjøretøyet.         

* * * * *

Løpet og løpsledelse er forsikret gjennom LMK’s arrangørforsikring hos forsikringsselskapet ”Water Circles” – polise nummer 100018278.

Under hele løpet må deltakerne respektere norske trafikkregler.  Alvorlige brudd på disse kan føre til diskvalifisering. Ved diskvalifisering forbeholder arrangøren seg retten til å utestenge deltaker(ne) fra løpets resterende måltider og innkvarting uten økonomisk refusjon. 

Veibeskrivelse (roadbook), kart og annen relevant informasjon vil bli distribuert elektronisk på forhånd via www.trondhemsridtet.com.   Deltakerne må selv skrive ut disse for eget bruk.

En servicebil vil under løpet følge etter siste deltaker. Et utvalg av vanlig verktøy vil stå til førerens disposisjon og begrenset teknisk assistanse tilbys av sjåføren og evt. medfølgende mekaniker. Fører av kjøreøyet er selv ansvarlig for kvaliteten av - og metoden som benyttes ved - evt. reparasjoner; og bærer risikoen hvis reparasjoner eller forsøk på sådan medfører skader på kjøretøyet eller forverrer situasjonen.

Arrangøren vil så langt som praktisk mulig transportere havarerte deltakernes kjøretøyer med de midler de disponerer fram til dagsetappenes mål (Rena / Trondheim / Gålå / Oslo). Fra dagsetappenes mål må deltakerne selv sørge for videre transport, eller få bistand gjennom sitt forsikringsselskap.

Arrangøren vil også sørge for en bil som frakter deltakernes bagasje fra start hver dag fram til overnattingsstedet på dag 1,2 og 3 og til mål på dag 4.

Løpslederen (Clerk of the Course) har under løpet ansvar for og myndighet til å iverksette løpsreglementet og dets bestemmelser.

Ved ethvert problem som ikke er forutsett i dette reglementet eller i tilfelle av uenighet om fortolkning av reglementet, har løpslederen det siste ordet, om nødvendig i samabeid med observatøren fra LMK.

Løpssleder er: Rolf Barry-Berg, mobilnr: 913 616 16, e-mail: barry-berg@getmail.no

LMK-observatør er:………………………. (meddeles senere)

Oslo, 30. september 2015

For Trondhjemsridtet 1919 (arrangør):

 

Rolf Barry-Berg (sign.)

 

Laste ned Løpsreglement

Klikk på lenken (understreket) nederst for å laste ned. Dokumentet vil lastes ned fra dropbox.com. (Du trenger ikke være medlem eller melde deg inn for å få tilgang til dokumentet).

Ett nytt vindu vil åpne seg, trykk på den stor blå Download knappen i øvre høyre hjørne.

Velg "Direct download". Du får nå et "normalt nedlastings vindu" der du kan velge "Lagre fil", og deretter fortsette som normalt i slike situasjoner ved å trykke "Nedover pil" på menylinjen, og deretter velge hvor du vil lagre filen osv.

Trykk denne lenken når du er klar: Last ned Løpsreglement

Regulations

TRONDHJEMSRIDTET 1919

4. – 7. JUNE 2016

 

REGULATIONS OF THE EVENT

Trondhjemsridtet is a FIVA B-category Touring event and is run in accordance with the Standard Rules for Touring Events in the FIVA Events Code.

The event is a non-competitive touring event.  Classification shall not be decided by speed or timing elements.

Eligible motorcycles are those built until and including the 31. December 1945 (FIVA classes B, C or D). The maximum number of participants is 100 riders and passengers.  If the event is overbooked the participants with the oldest motorcycles will be given priority.

The event will probably be unsuitable for very old single speed motorcycles or with belt transmission.

The machines are required to be in original condition or restored to original condition. By enrollment the machines will be evaluated, and before start a technical committee will carry out an inspection. Machines deemed unfit to participate will be rejected at either stage. Riders that wish to participate with another machine than initially entered must obtain permission prior to the rally.

The event will be run over four days, to Trondheim and back, mainly on period-style picturesque historic roads, some of them with gravel surface. Total distance is approximately 1200 kilometres.

Start will be from 12:00 on 4th June 2016 at “Mortens Kro”, Riksvei 22, Gjelleråsen, NO-1481 Hagan. Participants should arrive at or before 10:00 for inspection of vehicles and documents. Finish will also be at Mortens Kro, in the late afternoon of 7th June 2016.

The participants will each day be started in groups of up to three in one-minute intervals.

Accommodation will be in good quality hotels at Rena, in Trondheim and Gålå. The starting fee will include all meals, breakfast, coffee breaks, lunch and dinner.  Drinks, except tea or coffee, are not included.

Entry fee per person (driver or passenger) is NOK 5.250 net with accommodation in double room, or NOK 6.100 in single room. To cover transfer costs, NOK 100 should be added when using IBAN wire transfer.  Transfer by Western Union or PayPal cannot be accepted.

The signed entry form must be received by mail before 1st December 2015. It can be downloaded electronically from the organizers home-page www.trondhjemsridtet.com.The organizers will issue a confirmation by e-mail when and if the application is accepted.

Upon the receipt of the confirmation the applicant should transfer payment to the account of Trondhjemsridtet no later than 15th February 2015. (The account number will be stated in the letter of confirmation).

The participants are not finally accepted before the entry fee has been fully paid. The official starting list will in due time be published on www.trondhjemsridtet.com.

In the event of cancellation or non-attendance 50% of the entry fee will be refunded if written notice is received within the 1st May 2016 by e-mail.  After 1st May no part of Entry Fees will be refunded.

Participants will not be allowed to start with a different motorcycle than the one described in their entry form, unless it has been approved by the organizer in advance. Participants that show up with a MC other that approved by the organizer will be issued a black starting number and start after the regular participants.

On their entry form, the participants must acknowledge that they have familiar with, and accept the contents of the Declaration below:

(Note – the participants will also have to sign the same declaration on paper before the start of the rally. If a participant refuses to sign, the rider and any passengers will be denied participation in the rally. The entry fee will not be refunded).

* * * * *

DECLARATION

 • I have been given the opportunity to read the regulations of the event and agree to be bound by them. 
 • I declare that I am physically and mentally fit to take part in the event and that I am competent to do so. 
 • I acknowledge that I understand the nature and the type of the event and the potential risk and agree to accept that risk. 
 • I declare that to the best of my belief the driver(s) possess(es) the standard of competence necessary for an event of the type to which this entry relates and that the vehicle hereby entered is suitable and roadworthy for the event and that it is in conformity with the traffic laws and regulations for the use on public roads. 
 • I declare that the use of the vehicle entered will be covered by 3rd party insurance as required by Norwegian Law, and an insurance covering the crew. 
 • I declare that I am in possession of a valid driving licence. (Not applicable to passengers who are not going to drive the vehicle).
 • I acknowledge and understand that the event organizer has no responsibility for damage on or theft of or from participating vehicles”.

(Date, place and signature).

It must be indicated which of the below cited categories the participant belongs to:

 • Rider
 • Rider/passenger.
 • Passenger which shall not drive the vehicle                    

* * * * *

The organizer is insured through the Norwegian Historic Car Federation, LMK (FIVA ANF), in “Water Circles” – Policy no. 100018278.

Throughout the event, crews must observe the Norwegian traffic laws.  Serious infringement may lead to disqualification. In the case of disqualification the organizer reserves the right to refuse the participant(s) access to event gatherings and meals and cancel their hotel reservations – all without any economic compensation.

The road book, maps and other relevant information will be distributed electronically via www.trondhemsridtet.com before the event.  The participants must print out these for their own use.

A service car will follow behind the last participant during the event.  A selection of common tools will be available to the disposition of the rider and limited technical assistance will be offered by the driver and any on-board mechanics. The riders are themselves responsible for the quality of - and method used in connection with - any repairs; and carry the risk if repairs or attempts of such cause damage to the vehicle or are found to exacerbate the situation.

The organizer will as far possible with their available means salvage and transport the participants vehicles to the final destination of that event day. (Rena / Trondheim / Gålå / Oslo).  From this point the participant themselves must obtain further transport, or get assistance through their insurance company.

The organiser will also provide vehicle for transport of the participants luggage from the start of the event each day and to the hotel on event day 1, 2 and 3 and to the Finish line on day 4.

The Clerk of the Course is charged with the application of the regulations of the event and their provisions during the event.

In any case not foreseen in these regulations or in case of disagreement about interpretation of these regulations, the Clerk of the Course will have the final word, if necessary in collaboration with the national ANF Observer.

The Clerk of the Course is: Rolf Barry-Berg, mobile no: (+47) 913 616 16,

e-mail:  barry-berg@getmail.no

The national ANF observer is: ……..........................  (TBA)

Oslo, 30th September 2015

For Trondhjemsridtet 1919 (organizer),

 

Rolf Barry-Berg (sign.)

 

Download Regulations

Click the underlined text below to start download. The document will be downloaded from dropbox.com. (You don't need to be a member or sign up to have access to the document).

A new window will open, press the big Blue Download Botton in the upper right corner.

Choose "Direct download". You will now get a "normal download window" where you can choose "Save file", and then proceed as normal in such situations by pressing the "Arrow pointing down" on the menu bar, choosing location on your computer etc.

Press this link when you are ready: Download Regulations

Nyeste kommentarer

20.01 | 19:03

Det ska vi nog fixa. Skicka mig ett mail på kim.jarre@gmail.c...

20.01 | 18:48

Hej . Jag heter Peter Johansson och jag är god vän med Per Leis och v...

15.12 | 13:24

Hello friends. Nice to hear from you. In these corona-times we have to t...

13.12 | 15:29

To Rolf - From Jon & Gill - To wish you and your team best wishes for the...