TRONDHJEMSRIDTET 1919

LØPSREGLEMENT

Generell del

Pr. 15. august 2023 (med tillegg av 7. januar 2024)

 

Trondhjemsridtet 1919 er et historisk basert turløp på offentlige og private veier inspirert av Trondhjemsridtet slik det ble arrangert i perioden 1919-1924. Vi håper løpet vil bidra til å øke interessen for de aller eldste motorsyklene i vår kulturhistorie.

Løpet er et turløp uten konkurranseelementer, basert på kartorientering og kjørebeskrivelse.  Hastighet eller tidtaking vil ikke danne grunnlag for premiering.


Løpet arrangeres iht. den internasjonale organisasjonen for veterankjøretøy FIVAs regelverk for FIVA National Event og er åpent for alle FIVA-klasser A-D, dvs. motorsykler bygget til og med 1945 kan delta *). 


*) Pr. 7. jan. 24 er 2024 løpet åpnet opp for motorsykler produsert tom. 1954, senere motorsykler som er teknisk identiske med modeller som var i produksjon i 1954 kan også delta. (Eks. BMW R67 som var i produksjon 1951-1956).


Løpet vil være uegnet for svært gamle motorsykler uten girkasse og med remdrift.


Dersom løpet blir overtegnet, vil de eldste motorsyklene ha fortrinnsrett. Det er arrangørens privilegium å bestemme hvem som får delta.


Løpet vil avvikles over 4 dager med tre overnattinger, fra Oslo eller omland til Trøndelag og retur. Løpet vil i hovedsak gå på maleriske veier, mange av dem med grusdekke og av varierende standard. Deltakerne må være forberedt på til dels krevende veidekke og fjelloverganger med lav temperatur og et vekslende vær.


For deltakelse forutsettes derfor at både rytter og motorsykkel er i stand til å gjennomføre løpet som må anses som relativt krevende - også fysisk.


Innkvartering vil finne sted på gode hoteller og overnattingssteder, startavgiften inkluderer alle måltider og overnatting. Startavgift pr. person (fører eller passasjer) og hva den dekker meddeles i invitasjonen for hvert løp og skal betales iht. opplysninger gitt der.


Deltakerne føres opp på startliste etter arrangørens bestemmelser. For å bli akseptert som deltaker skal påmeldingsskjema samt innbetaling av startavgift være arrangøren i hende innen de tidsfrister som er satt.


Nærmere bestemmelser om dette fremgår av invitasjon for hvert løp.


Den offisielle startlisten vil bli publisert på Trondhjemsridtets hjemmeside

www.trondhjemsridtet.com og vil inneholde informasjon mht. de deltakerne som er akseptert og som har betalt startavgift.

 

Dersom påmeldte av ulike grunner ikke kan delta i løpet kan startavgiften, minus et administrasjonsgebyr, bli refundert som angitt for hvert arrangement.


Man kan ikke delta i løpet med en annen motorsykkel enn den som står beskrevet i den offisielle deltakerlisten, med mindre dette er godkjent av arrangøren på forhånd.


Normalt er Start og Mål samme sted, og stedet samt startprosedyre vil bli meddelt i invitasjon til hvert løp.


Deltakeren skal følge oppsatt rute og tidsplan iht. kjørebok, og under hele løpet må deltakerne respektere norske trafikkregler og ta hensyn til deltakere, publikum og funksjonærer på en omtenksom måte.


Dersom en deltaker blir utsatt for havari, stopp eller trafikkulykke - eller skal bistå ved trafikkulykke iht. norsk lovverk - skal arrangøren straks varsles.


Deltakeren skal også holde seg orientert om informasjon fra arrangøren underveis, bla. ved møter eller oppslag; f.eks. ved informasjonstavle el. infodesk.


Pålagte kontroller eller meldepunkter, f.eks. ved angitte steder i kjøreboken skal følges og deltakeren skal registrere seg ved disse dersom dette kreves.


Unnlatelse av å følge disse sikkerhets- og informasjonsanvisninger kan føre til utestengning fra løpet.


Kjøreboken (”roadbook”), kart, og annen relevant informasjon vil bli distribuert elektronisk på forhånd via e-post eller ”dropbox” eller tilsvarende. Deltakerne må selv skrive ut disse for eget bruk og medbringe dem underveis.


Arrangøren vil besørge transport av deltakernes personlige bagasje. Denne skal være pakket i lukket bag eller koffert/tilsvarende og være tydelig merket. Vektgrense er 10 kg pr. person. Bensin og oljekanner medtas ikke pga. brannfare og risiko for tilsøling av medtatt bagasje.


En servicebil med tilhenger vil under løpet følge etter siste deltaker. Vanlig verktøy vil være tilgjengelig og det forutsettes prinsipielt at deltakeren selv skal reparere sitt eget kjøretøy. Det vil være noe faglig rådgivning tilgjengelig underveis.


Arrangøren vil frakte havarerte motorsykler til dagens sluttmål, dvs. overnattingsstedet. Derfra er i utgangspunktet deltakeren selv ansvarlig for å bringe motorsykkelen videre, evt. via eget forsikringsselskaps redningsforsikring.


Løpslederen (”Clerk of the course”) utnevnes for hvert løp og kunngjøres i invitasjon eller på annen måte. Løpslederen er løpets øverste leder og har under løpet ansvar for og myndighet til å iverksette løpsreglementet og dets bestemmelser, og avgjør enhver sak - også ved ethvert problem som ikke er medtatt i dette reglementet eller i tilfelle av uenighet om fortolkning av reglementet. Løpslederens avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres

.

Deltakelse forutsetter at deltakeren godtar følgende erklæring, som for øvrig anses automatisk godtatt i og med innbetaling av startavgift:


ERKLÆRING


  1. Jeg har lest reglementet for Trondhjemsridtet og godtar å være bundet av det.
  2. Jeg erklærer at jeg er fysisk og psykisk i stand til å delta i løpet, og at jeg er kompetent til å delta.
  3. Jeg bekrefter at jeg forstår løpets art, type og potensielle risiko, og at jeg aksepterer denne risikoen. Jeg erklærer videre at, så vidt jeg har kjennskap til, innehar jeg som fører den kompetansestandard som trenges for et løp av denne type, at det påmeldte kjøretøyet er i god stand og høvelig for et slikt løp, og at det i samsvar med trafikklovgivning og forskrifter er godkjent for bruk på offentlig vei.
  4. Jeg erklærer at det påmeldte kjøretøyet er dekket av tredjepartforsikring slik det er krevet i norsk lov og forskrifter, og av personforsikring som dekker fører og passasjer.
  5. Jeg erklærer at jeg er i besittelse av et gyldig førerkort for det påmeldte kjøretøyet.
  6. Jeg er inneforstått med at løpsarrangøren ikke har ansvar for skader på eller tyveri av eller fra deltakernes kjøretøy - eller på noen måte kan gjøres ansvarlig for skade eller tap påført meg under eller i direkte forbindelse med arrangementet.
  7. Jeg godkjenner at arrangøren ”Trondhjemsridtet 1919” lagrer og behandler mine personopplysninger ihht. GDPR. Dette gjelder navn og adresseopplysninger samt at resultater og fotografier, videoer osv. kan publiseres i media og på klubbens hjemmesider.

 

LØPSREGLEMENT

Spesiell del for 2024 løpet

Pr. 10. september 2023


Vedr. avmelding, kansellering, endring av løypa, ”force majeure” og refusjon av deltakeravgift.


Innledning

Trondhjemsridtet er i prinsippet et friluftsarrangement. Ved evt. utbrudd av epidemiske sykdommer (jfr. Covid-19) må vi når vi ikke sitter på våre motorsykler følge de gjeldende smittevernsregler ved stopp for å tanke, drikke kaffe, spise og overnatte.

 

Arrangøren

Organisasjonen Trondhjemsridtet 1919 (heretter T-1919) som arrangerer løpet er en frivillig ”non-profit” organisasjon som skal gå i balanse over tid. Deltakeravgiften går hovedsakelig til å dekke hotellopphold og bevertning for deltakerne. T-1919 blir økonomisk ansvarlig ovenfor hoteller og bevertningssteder (heretter leverandørene) før løpet, hvor lang tid i forveien varierer. T-1919 betaler leverandørene med deltakeravgiften og fungerer som et mellomledd mellom deltakerne og leverandørene.

 

Arrangørens utgangspunkt

Vi vil så langt vi evner søke å redusere påmeldte deltakeres økonomiske tap ved evt. avmelding samt direkte og indirekte merutgifter som måtte oppstå før, under og etter løpet pga. ”Force majeure” eller andre hendelser utenfor vår kontroll.

 

”Force majeure”

Direkte og indirekte følger av smitteverntiltak anses av T-1919 som ”force majeure” i tillegg til hendelser som omfattes av den allmenne definisjonen av begrepet.

 

Avmelding inntil betalingsfristens utløp

Fram til betalingsfristens utløp kan enhver påmeldt deltaker avmelde seg. Manglende innbetaling av deltakeravgiften innen fristen fører automatisk til avmelding. I de tilfelle deltakeren har innbetalt deltakeravgiften før betalingsfristen refunderes denne ihht. bestemmelsene om refusjon nedenfor.  Avmelding må gjøres skriftlig av deltakeren selv direkte til T-1919 v/ be-granb@online.no - eller til et av medlemmene i styret - som må bekrefte mottaket av avmeldingen.

Tilbakebetaling av deltakeravgiften der deltakeren har meldt seg av foretas ihht. punktet refusjon nedenfor.

 

Kansellering etter betalingsfristens utløp (deltakeren trekker seg)

Smitteverntiltak, karantenebestemmelser, nedstengning og andre konsekvenser ifbm. smittsomme sykdommer kan få følger for deltakernes ønske om - eller mulighet til - å delta eller gjennomføre løpet. Etter betalingsfristens utløp vil T-1919 ha begrenset mulighet til å tilbakebetale hele deltakeravgiften til deltakere som ønsker å trekke seg, uavhengig av grunn.

 

T-1919 vil dog søke å refundere deltakeravgiften i den grad T-1919 på angjeldende tidspunkt ikke er forpliktet til å betale bevertning, overnatting eller annet for deltakeren til leverandørene. Evt. tilbakebetaling skjer ihht. punktet om refusjon.

 

T-1919 har ingen mulighet til å tilbakebetale midler til deltakerne der forpliktelsene ovenfor T-1919’s leverandører er påløpt for deltakeren.


T-1919 anbefaler alle deltakere å tegne reiseforsikring som gjelder i Norge og søke å få dekket evt. tap og merutgifter gjennom forsikringen.

 

Avlysing (T-1919 avlyser løpet)

I det tilfellet at T-1919 anser at det vil være umulig eller svært usikkert at løpet kan gjennomføres med et tilstrekkelig antall deltakere kan løpet kanselleres.

T-1919 vil søke å arrangere løpet påfølgende år. Evt. innbetalt deltakeravgift refunderes ihht. punktet om refusjon.

 

Refusjon

Alle tilbakebetalinger til deltakeren skjer i norske kroner (NOK). Ved innbetalinger i annen valuta er det beløpet i NOK som er godskrevet T-1919s konto på betalingstidspunket som refunderes. Evt. bankgebyrer for tilbakebetaling trekkes i fra beløpet som refunderes.

 

Endring av løypa, bevertningssteder og overnattingssteder.

Den planlagte løypen kan endres i tilfelle at vær, veiarbeid, flom, ras eller andre ytre omstendigheter tilsier at veistrekningen ikke er farbar. Videre kan løypen endres i tilfelle bensinstasjoner, serveringssteder, hoteller eller andre fasiliteter langs løypa er nedlagte eller midlertidig stengte. Slike endringer gir ikke grunnlag for reduksjon av deltakeravgiften.

 

Epidemiske sykdommer (jfr. Covid-19)

T-1919 vil legge til rette for at alle kan følge de gjeldende smittevernrådene under løpet. Trondhjemsridtet er primært et utendørs arrangement.

T-1919 fører deltaker og funksjonærlister med navn og kontaktinfo slik at vi kan bistå myndighetene v/ evt. smittesporing. Personer som blir syke før løpet må holde seg hjemme. Personer som er syke ved oppmøte eller blir syke under løpet må bryte løpet og følge de karantenebestemmelsene som gjelder.

 

Smitteverntiltak, karantenebestemmelser, nedstengning og andre direkte og indirekte følger av slike omstendigheter kan medføre at T-1919 vil eller må endre løypa, overnattingssteder og bevertningssteder og standarden på disse. Slike endringer gir ikke grunnlag for reduksjon av deltakeravgiften.

 

Øvrig

Pt. er betalingsfristen satt til 1. mars 2024. Endelig betalingsfrist vil opplyses når du får beskjed i fra T-1919 om at påmeldingen din er akseptert.